Provozní řád

platný od 20.2.2017

Základní ustanovení

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem Bampabura School (dále jen „jazyková škola“) a jeho klienty při poskytování vzdělávacích služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů jazykové školy. Vstupem do jazykové školy za účelem využití nabízených služeb se klient zavazuje tento řád dodržovat.

Souhlas s podmínkami

Klient je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením kurzovného dle platného ceníku klient vyjadřuje s Provozním řádem jazykové školy svůj plný a bezvýhradný souhlas.

Provozní řád a podmínky výuky pro dětské kurzy

Práva a povinnosti dětí a jejich rodičů:

Přihlášení na kurz je vzniká zakoupením příslušného produktu přes e-shop na stránkách www.bampaburaschool.cz.

V přihlašovacím formuláři rodiče uvádí:

  • důležité informace ohledně zdravotního stavu dítěte, upozorní lektory na zdravotní problémy, které mohou nastat a seznámí je s jejich případným řešením.
  • aktuální kontaktní údaje, na kterých budou rodiče či jiná dospělá osoba k zastižení v případě potřeby.
  • souhlas se samostatným odchodem dětí po skončení výuky; v případě, že rodiče neodsouhlasí samostatné odcházení dítěte z výuky, lektor dítě bez doprovodu dospělé osoby nepustí.

Rodiče předávají děti lektorům zdravé, bez známek onemocnění.

Rodiče omlouvají děti předem, v případě, že se na hodinu nikdo nedostaví a lektor neobdržel omluvu 24 hodin předem, je lekce započítaná jako řádně odučená.

V případě individuálních hodin rodiče omlouvají dítě minimálně 24 hodin předem, při omluvě méně než 24 hodin předem je lekce započítaná jako řádně odučená.

Při dlouhodobější absenci si dítě může zameškané hodiny nahradit, kurzovné se nevrací.

Děti si do hodin nosí učebnice, sešit, psací potřeby a přezůvky.

Děti si do hodin mohou nosit pití a svačinky.

Děti docházejí do hodin včas. Pokud je pozdní příchod plánován (např. z důvodu návštěvy lékaře atd.), domluví se rodiče s lektorem předem.

Práva a povinnosti provozovatele:

Jazyková škola neručí za cenné věci, které si děti nosí do hodin (tablety, mobilní telefony …).

Jazyková škola si vyhrazuje právo mírně upravit čas konání kurzu.

V případě víkendových kurzů se lekce uskuteční pouze při min. počtu 4 přihlášených studentů. O případném zrušení budou klienti informováni nejpozději 24h před začátkem lekce a peníze jim budou vráceny v podobě kreditu, který budou moci využít pro rezervaci jiného termínu.

Jazyková škola si vyhrazuje právo pro vlastní účely (nástěnka, kronika, výukový materiál atd.) pořídit fotografie, ev. videonahrávku z výuky.

Škola si taktéž vyhrazuje právo vyřadit dítě, které výrazně narušuje práci v hodinách.

Poskytnutím osobní údajů jazykové škole uděluje klient souhlas s jejich zpracováním pouze pro potřeby jazykové školy související s jejím živnostenským oprávněním. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České Republiky.

Uvedením své e-mailové adresy klient uděluje jazykové škole svolení se zasíláním obchodních sdělení (dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění), která se budou týkat zejm. aktuálně nabízených kurzů a dalších služeb. Souhlas lze na základě písemné žádosti kdykoli odvolat.

Jazyková škola má právo při nedodržení Provozního řádu školy dítě vyloučit bez finanční náhrady.

Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu.

Podmínky týkající se ceny:

Cena standardního kurzu platí pro skupiny minimálně o 4 dětech a zahrnuje jedno pololetí (min. 15 lekcí).

Další ustanovení:

Vyučování neprobíhá ve dnech státních svátků a školních prázdnin.


Provozní řád a podmínky výuky pro dospělé studenty

Práva a povinnosti studentů:

Přihlášení na kurz je vzniká zakoupením příslušného produktu přes e-shop na stránkách jazykové školy.

V případě víkendových lekcí je třeba se na lekce zapsat prostřednictvím rezervačního systému na stránkách jazykové školy.

Víkendové lekce je třeba vyčerpat vždy do konce roku. Do dalšího období se platba nepřevádí, ani se nevrací.

Absenci je nutno omluvit 24 hodin předem. V případě, že hodina bude odvolána později, bude vyúčtována jako řádně odučená a kurzovné se nevrací.

Práva a povinnosti provozovatele:

Hodina, která neproběhne z důvodu nepřítomnosti studentů (žáků), kteří nebyli omluveni minimálně 24 hodin předem, je započítána jako řádně odučená a kurzovné se nevrací.

V případě víkendových kurzů se lekce uskuteční pouze při min. počtu 4 přihlášených studentů. O případném zrušení budou klienti informováni nejpozději 24h před začátkem lekce a peníze jim budou vráceny v podobě kreditu, který budou moci využít pro rezervaci jiného termínu.

Jazyková škola se zavazuje odučit předem daný počet hodin, lekce odvolané pro nepřítomnost lektora škola vždy řádně nahradí.

Realizace kurzu je závislá na počtu přihlášených studentů.

Kurzovné se bez uvedení závažných důvodů (zdravotní důvody atd.) nevrací.

Jazyková škola si vyhrazuje právo rozhodnout o realizaci jednotlivých kurzů, změně rozvrhu, lektora, sloučení či rozdělení jednotlivých výukových skupin atd.

Jazyková škola si vyhrazuje právo pro vlastní účely (nástěnka, kronika, výukový materiál atd.) pořídit fotografie, ev. videonahrávky z výuky.

Poskytnutím osobní údajů jazykové škole uděluje klient souhlas s jejich zpracováním pouze pro potřeby jazykové školy související s jejím živnostenským oprávněním. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České Republiky.

Uvedením své e-mailové adresy klient uděluje jazykové škole svolení se zasíláním obchodních sdělení (dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění), která se budou týkat zejm. aktuálně nabízených kurzů a dalších služeb. Souhlas lze na základě písemné žádosti kdykoli odvolat.

Provozovatel má právo při nedodržení Provozního řádu školy ukončit svoji spolupráci s klientem bez finanční náhrady.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu.

Podmínky týkající se ceny:

Cena standardního kurzu platí pro skupiny minimálně o 4 studentech a zahrnuje jedno pololetí (min. 15 lekcí).

Učebnice nejsou v ceně kurzu. Materiály poskytne jazyková škola.

Další ustanovení:

Vyučování neprobíhá ve dnech státních svátků a vánočních a jarních prázdnin.


Provozovatel: Liběna Kobuyambi Mwesigwová
IČ: 88244148
Právní forma: 101- Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Evidující úřad: MPO
Podnikatel: Liběna Kobuyambi Mwesigwová
Kontakt: tel: +420 734 219 354
e-mail: info@bampaburaschool.cz
V případě technických problémů s webem pište na admin@bampaburaschool.cz
Název provozovny: Bampabura School
Adresa: Zahradní 2, Plzeň
Osoba odpovědná za provoz: Liběna Kobuyambi Mwesigwová